Altis Szkolenia - Bezpieczeństwo pracy - Szkolenia BHP


 

Statystyczny Kowalski spędza w pracy 1967 godzin rocznie. Zapewnienie mu bezpiecznej  pracy, w należytych warunkach, wymaga nie tylko świadomości obowiązujących przepisów, ale i konkretnych działań, wpływających na poprawę bezpieczeństwa pracy i budowanie kultury bezpieczeństwa w firmie. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują zarówno pracodawców jak i pracowników.

 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz  prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 2373 § 2 Kp). Odbywają się one w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane (art. 2373 § 21Kp).

 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z okresowych szkoleń:

 

I. W wygodnej formie samokształcenia kierowanego dla:

 

  • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • Pracowników administracyjno-biurowych
  • Służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Altis Szkolenia - Bezpieczeństwo pracy - Szkolenia BHP

Uczestnik szkolenia otrzymuje pakiet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych. W dogodnym czasie zapoznaje się z nimi, uzupełnia i aktualizuje wiedzę oraz wypełnia test sprawdzający. Pozytywny wynik testu jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu bhp, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

 

II. W formie szkoleń stacjonarnych dla:
 

  • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • Pracowników administracyjno-biurowych
  • Służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
  • Pracowników inżynieryjno-technicznych
  • Pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia realizowane są według indywidualnego programu odpowiadającego grupie szkoleniowej i warunkom pracy.